Udruženje pedijatara Srbije je udruženje lekara pedijatara koji žive na teritoriji Republike Srbije i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi reduzimanja aktivnosti na ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka utvrdjenim ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima kojima se uređuju pitanja unutrašnje organiyacije rada i međusobni odnosi članova udruženja, a u skladu sa zakonom i drugim propisima