PREDSEDNIŠTVO

Predsednistvo

PROF DR GEORGIOS KONSTANTINIDIS

PREDSEDNIK

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD
  Predsednistvo

  PROF DR SLOBODAN OBRADOVIĆ

  ZAMENIK PREDSEDNIKA

  PEDIJATRIJSKA KLINIKA KC, KRAGUJEVAC
   Predsednistvo

   MR SC MED GORAN VUKOMANOVIĆ

   GENERALNI SEKRETAR

   UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA, BEOGRAD
    Predsednistvo

    DR SLAVICA RAŠAJSKI

    DOM ZDRAVLjA, NOVI SAD
     Predsednistvo

     PRIM DR DUŠAN VELISAVLjEV

     OPŠTA BOLNICA, ZRENjANIN
      Predsednistvo

      PROF DR DRAGANA VUJIĆ

      INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ", BEOGRAD
       Predsednistvo

       MR SC MED MILANKO ČUKANOVIĆ

       SPECIJALNA BOLNICA "BUKOVIČKA BANjA", ARANĐELOVAC
        Predsednistvo

        DR SC MED NEVENKA DOBRIČIĆ ČEVRLjAKOVIĆ

        OPŠTA BOLNICA, KRUŠEVAC
         Predsednistvo

         PROF DR JELENA VOJINOVIĆ

         DEČJA INTERNA KLINIKA KC, NIŠ
          Predsednistvo

          DR GORAN MLADENOV

          DOM ZDRAVLjA, LESKOVAC
           Predsednistvo

           PROF DR DRAGICA ODALOVIĆ

           DEČJA KLINIKA KBC, PRIŠTINA-GRAČANICA

            PROF DR GEORGIOS KONSTANTINIDIS

            PREDSEDNIK

             PROF DR SLOBODAN OBRADOVIĆ

             ZAMENIK PREDSEDNIKA

             Obradović Dušana Slobodan je rođen 1957. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1976/77., a diplomirao je 1982. sa srednjom ocenom 9.00 (devet). Do dobijanja specijalizacije iz pedijatrije 1987. Radio je u Službi hitne medicinske pomoći u Kragujevcu. Poslediplomske studije iz neurologije upisao je školske 1982/83., magistrirao je 1991., a doktorirao 1994. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1991., i od tada radi u Pedijatrijskoj klinici KC-a u Kragujevcu. Od maja 2001. do jula 2004., kao i od septembra 2012. do oktobra 2015. vršio je dužnost Direktora klinike,. Ood 2001. do 2004. godine član je Upravnog odbora KBC Kragujevac. U periodu od februara 2010. do oktobra 2012. je bio Generalni direktor Kliničkog centra Kragujevac. U toku njegovog mandata je Klinički centar Kragujevac prvi put akreditovan 2011..
             Za asistenta Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, za predmet pedijatrija, izabran je 1992., za docenta 1995. za vanrednog profesora 1999. godine. i za redovnog profesora 2005.
             Nakon edukacije iz transfontanelarne neurosonografije 1989g. u Splitu, dr Slobodan Obradović je među prvima u Srbiji počeo samostalno da se bavi pregledom mozga kroz veliku fontanelu. Od 1990. on je redovni predavač ove neinvazivne metode na Jugoslovenskoj školi ultrazvuka, a od 2001. moderator iz Pedijatrijske i neonatalne ultrasonografije. Član je uprave Društva za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije.
             Od 2005. Edukuje kolege iz zemlje i regiona u Školi transfontanelarne neurosonografije koja se svake godine održava u Pedijatrijskoj klinici u Kragujevcu. Posebna oblast interesovanja mu je NEONATALNA NEUROLOGIJA kojoj je posvetio najveći deo svog stručnog i istraživačkog rada. Do sada je kao predavač po pozivu boravio na svim značajnim skupovima pedijatara i bio je uključen u sve oblike poslediplomske nastave.
             Redovni je predavač (bio je moderator iz oblasti ultrazvuka i dečje neurologije) u Jugoslovenskoj Pedijatrijskoj školi od njenog osnivanja 1997. sve do danas kada je škola prerasla u Pedijatrijsku školu Srbije. Bio je član je predsedništva Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, a danas je Zamenik predsednika Udruženja pedijatara Srbije. Bio je član predsedništva Perinatološke sekcije i član predsedništva Pedijatrijske sekcije SLD-a.
             Platinastu Povelju Jugoslovenske škole ultrazvuka dobio je 2005., a dijamantsku povelju Edukacionog centra Srbije za ultrazvuk je dobio 2010. Godine. Zahvalnicu Srpskog lekarskog društva za dugogodišnji uspešan rad je dobio novembra 2006., Plaketu SLD-a maja 2010. i Povelju SLD-a 2016. Zahvalnicu Udruženja pedijatara Srbije i Pedijatrijske škole Srbije dobio je juna 2012., a Plaketu Udruženja pedijatara Srbije 2017.
             Predavač je na užoj specijalizaciji iz pedijatrije, kao i na poslediplomskim studijama iz Neuronauka na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Uključen je u kontinuiranu medicinsku edukaciju iz perinatologije, pedijatrije i neurologije kako na matičnom, tako i na drugim medicinskim fakultetima (Beograd, Novi Sad, Banjaluka). Prof. dr Slobodan Obradović je autor ili koautor u 232 rada (44 u časopisima), 9 monografija i udžbenika, bio je mentor u više magistarskih i dve doktorske teze. Služi se engleskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje dece.

              MR SC MED GORAN VUKOMANOVIĆ

              GENERALNI SEKRETAR

               DR SLAVICA RAŠAJSKI

                PRIM DR DUŠAN VELISAVLjEV

                 PROF DR DRAGANA VUJIĆ

                  MR SC MED MILANKO ČUKANOVIĆ

                   DR SC MED NEVENKA DOBRIČIĆ ČEVRLjAKOVIĆ

                    PROF DR JELENA VOJINOVIĆ

                    Redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, pedijatar, imunolog i reumatolog, Treasurer of Pediatric Rheumatology European Society (PRES), Predhodni predsednik i član Izvršnog odbora, Udruženja reumatologa Srbije.
                    Profesor je član Standing Committee of Pediatric Rheumatology EULAR, član je OMERACT grupe za ultrazvuk kod dece i mere ishoda bolesti u JIA, član Republičke stručne komisije za reumatologiju Ministarstva zdravlja RS, predsednik Komisije RFZO za odobravanje biološke terapije, član Predsedništva Udruženja pedijatara Srbije, Odgovorni nastavnik za specijalizacije iz Pedijatrije Medicinski fakultet Niš. Autor je i koautor velikog broja radova objavljenih međunarodnim i domaćim časopisima, h-indeks 17, i10 indeks 26, ima preko 1600 citata.

                     DR GORAN MLADENOV

                      PROF DR DRAGICA ODALOVIĆ